چطور یک طرح تجاری برای اپلیکیشن موبایل بنویسیم؟ در هر اندازه، هر زمینه کاری و تعداد کارمند باشید، شما حداقل در مورد داشتن برنامه ای برای تجارت خود گفتگو داشته اید. این برنامه ممکن است مستقیماً بر روی تجارت شما تأثیر بگذارد، خصوصاً از نظر برخورد با مصرف کنندگان.