سامانه تشخیص اصالت فرش ستان
سامانه تشخیص اصالت فرش ستان

سامانه تشخیص اصالت فرش ستان

انجام شده
اتحادیه فرش ماشینی کاشان
setaan.ir
تاریخ اجرا:
1396/02/31
پلتفرم ها:
سامانه تحت وب
وضعیت:
انجام شده
ورود به سامانه